Pribatutasun Politika

Jakinarazten dizugu, 2016ko apirilaren 27ko RGPDn xedatutakoarekin bat etorriz, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren Bizkaiko Ordezkaritzara zure datu pertsonalak biltzen eta tratatzen dituela, konfidentzialtasuna bermatzen duten neurri teknikoak eta antolamenduzkoak aplikatuz. lotzen zaituen harremana kudeatzeko. Tratamendu horretarako baimena eta baimena ematen dituzu. Zure datuak pertsonalak gure harremana kudeatzeko behar den denboran soilik gordeko ditugu. Sarbide, zuzenketa, ezabatze, mugatze, eramangarritasun eta aurka egiteko eskubideak balia ditzakezu Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren Bizkaiko Ordezkaritzarekin harremanetan jarriz Alda helbidearekin. Mazarredo 69, bajo – 48009 Bilbao (Bizkaia) edo gure helbide elektronikoaren bidez: secretaria.bizkaia@coavn.org

Back to top